Інформатика. Програмне забезпечення.

Назва

Досліддження операцій. Збірник задач

В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелі-нійне, динамічне програмування, стохастичне програмування. Нове видання суттєво розширене та доповнено новими розділами, що відображають сучасні напрями цієї дисципліни, серед яких: прийняття рішень в умовах невизначеності, задачі і методи нечіткого програмування, методи декомпозиції в задачах оптимізації, задачі і методи прийняття рішень у конфлікт-них ситуаціях, що включають методи теорії антагоністичних та кооперативних ігор двох осіб, а також багатокритеріальні задачі прийняття рішень як у чітких, так і в нечітких умовах. Всі розділи посібника мають однакову структуру: спочатку викладається необхідний теоретичний матеріал, далі йдуть приклади застосування викладених методів та алгоритмів на конкретних задачах з детальними поясненнями процесу вирішення, а потім наведені численні вправи та задачі для самостійного розв’язання. Теоретичний апарат, що викладається в посібнику, базується на підручнику Ю.П. Зайченко «Дослідження операцій», 7-ме вид., К., 2006, – 816 с. Підручник орієнтовано передусім на студентів бакалавратів «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», а також студентів економічних спеціальностей. Він буде корисний всім фахівцям, яким необхідно освоїти і використовувати математичний апарат оптимізації. Підручник

Назва

Комп’ютерні мережі

В навчальному посібнику в систематизованому вигляді викладено сучасні основи комп’ютерних мереж. Розглянуто концепцію архітектури відкритих систем, протоколи та інтерфейси, еталонну модель взаємодії відкритих систем, функції рівнів еталонної моделі. Детально розглянуто основи побудови локальних комп’ютерних мереж, методи доступу до середовища передачі, протоколи локальних мереж. Наведено специфікації сучасних локальних мереж – Ethernet, Token ring, FDDI та інших. Докладно викладено архітектуру, протоколи глобальних комп’ютерних мереж HDLC, X.25, Fame relay. Розглянуто цифрові системи передачі даних, системи цифрової ієрархії передачі PDH SDH, їх особливості, області використання. Багато уваги приділено викладанню стеку протоколів мережі Internet – TCP/IP. Розглянуто протоколи мережевого рівня IPv.4, IPv.6, та транспортного рівня – TCP, UDP, схему адресації, маски мереж та їх застосування. Детально розглянуто сучасні алгоритми та протоколи маршрутизації в мережі Internet, їх особливості та області використання. Розглянуто основи побудови та протоколи безпровідних комп’ютерних мереж. В посібнику знайшли відображення також перспективні мережеві технології – АТМ та багатопротокольної комутації міток ( MPLS). Розглянуто їх особливості, організацію віртуальних каналів та шляхів, протоколи, області застосування, інтеграція зі стеком протоколів TCP/IP, методи забезпечення якості обслуговування. На відміну від інших підручників та посібників в області комп’ютерних мереж, у даному посібнику детально викладено моделі, методи та алгоритми аналізу та оптимізації мереж, у тому числі мереж з використанням перспективної технології MPLS, у розробці яких автори брали безпосередню участь. Ці методи дозволяють вирішувати широкий круг задач оптимального проек-тування мереж. Навчальний посібник орієнтовано, насамперед, на студентів та викладачів курсу “Комп’ютерні мережі”. Крім того, він буде корисним для проектувальників комп’ютерних мереж різних класів.

Price